Studia stacjonarne dzienne
Studia niestacjonarne zaoczne
Studia podyplomowe
Wykłady
pon, kwi 23, 2018
wydarzenie całodzienne
Wydarzenia ogólnouczelniane
wto, kwi 24, 2018
09:00
Konferencje naukowe
śro, kwi 25, 2018
08:00
Strona gwna
Kandydaci
Studenci
Pracownicy
Absolwenci
Media

CZYM NIE JEST ALKOHOL

WIELE OSÓB USIUJE USPRAWIEDLIWI SWOJE PICIE DORABIAJC DO NIEGO ODPOWIEDNI IDEOLOGI. JAK JEST NAPRAWD?
 
ALKOHOL NIE JEST RODKIEM POPRAWIAJCYM SPRAWNO PSYCHOFIZYCZN
Wykonywane na niezmiernie czuej aparaturze badania psychometryczne wykazuj, e nawet po niewielkich dawkach alkoholu (1g/kg ciaru ciaa) reakcje kierowców wyduaj si o 0,3-0,5 sek., podczas gdy czas prawidowej reakcji u penosprawnego kierowcy mieci si na ogó w granicach 0,5 sek.
ALKOHOL NIE JEST LEKARSTWEM NA SERCE
Najnowsze badania wykazay, e subiektywna poprawa samopoczucia, jaka nastpuje po spoyciu "lampki koniaku" , nie jest wynikiem uspakajcego i znieczulajcego dziaania alkoholu. Naczynia wiecowe (odywiajce i dotleniajce serce) nie ulegaj rozszerzeniu, a wic i dopyw krwi do minia sercowego nadal nie jest wystarczajcy. Zamiast pomaga, alkohol powoduje niebezpieczne podwyszenie cinienia ttniczego krwi oraz oraz wystpienie zmian zwyrodnieniowych w miniu sercowym (skutek bezporedniego dziaania alkoholu, a szczególnie produktów jego rozkadu na miesie"
ALKOHOL NIE JEST LEKARSTWEM NA SEN
Zanicie po spoyciu alkoholu jest wynikiem toksycznego dziaania alkoholu na mózg, Sen po alkoholu jest nie naturalny (niefiziologiczny), a czowiek podczas takiego snu nie wypoczywa w sposób waciwy.
ALKOHOL NIE JEST LEKARSTWEM NA ZDENERWOWANIE I KOPOTY
Chwilowe odprenie, jakiego doznaj niektóre osoby po spoyciu alkoholu, na bardzo krótko odrywa je od problemów yciowych. Problemy pozostaj nadal nierozwizane; nawarstwiaj si , komplikuj. Osoba wraca do nich po wytrzewieniu z jeszcze wikszym napiciem i niepokojem. Kolejne signicie po alkohol grozi wystpieniem "bdnego koa", prowadzcego do uzalenienia.
ALKOHOL NIE POPRAWIA ODPORNOCI ORGANIZMU
U osób z podwyszon ciepot ciaa i stanami zapalnymi alkohol zmniejsza odporno obronn poprzez ograniczenie aktywnoci biaych ciaek krwi, których zadaniem jest zwalczaniem wszelkich infekcji. Osabienie systemu odpornociowego pod wpywem alkoholu zwiksza podatno nie tylko na wszelkie infekcje, ale take na choroby nowotworowe.
ALKOHOL NIE JEST RODKIEM ROZGRZEWAJCYM ORGANIZM
Efekt "rozgrzania" jest tylko pozorny. Wypicie alkoholu powoduje, na krótki czas, poczucie ciepa spowodowane napyniciem do rozszerzonych naczy skórnych ciepej krwi "ze rodka" organizmu. Rozszerzone naczynia krwionone przyspieszaj wymian ciepa z otoczeniem i tym samym jego utrat. Ochodzona krew wraca "do rodka", do narzdów wewntrznych, zaburzajc ich funkcjonowanie.
ALKOHOL NIE JEST POKARMEM
Dostarcza on wprawdzie organizmowi pewnej iloci kalorii (z 1 grama ok. 7 kcal), ale s to tzw. "puste" kalorie. Alkohol nie moe zastpi niezbdnych dla prawidowego funkcjonowania organizmu skadników pokarmowych, takich jak biaka, wglowodany i tuszcze. Nie moe wic stanowi róda energetycznego, nie tylko ze wzgldu na metabolizm, uniemoliwiajcy gromadzenie zapasów energetycznych.
ALKOHOL NIE JEST RODKIEM POPRAWIAJCYM TRAWIENIE
Prawda jest wrcz odwrotna, utrudnia on bowiem wchanianie pokarmów, drani luzówki, zaburza prac jelit i powoduje nieprawidowe funkcjonowanie narzdów, niezbdnych do prawidowego przebiegu procesu trawienia (wtroba, trzustka).

Opracowa dr Bohdan Woronowicz
 

Niszczce dziaanie alkoholu na organizm

 1. JAMA USTNA Wysusza bon luzow jamy ustnej i przeyku, prowadzi do zmian gosu.
 2. ODEK Wysusza i podrania bon luzow odka, powoduje powstanie wrzodów odka i dwunastnicy.
 3. UKAD KRWIONONY Wraz z krwi dociera do wszystkich komórek organizmu, zmniejsza odporno na infekcj i choroby zakane.
 4. MÓZG Szybko dociera do mózgu, niszczc szare komórki, które nie regeneruj si. Nastpuje osabienie pamici i intelektu.
 5. UKAD NERWOWY Zwalnia procesy psychiczne, powoduje zawroty, bóle gowy i powane problemy wzrokowe.
 6. SERCE Przyspiesza akcj serca, moe by bezporednim powodem zawau serca.
 7. WTROBA Pod jego wpywem wtroba po duszym czasie obumiera i przestaje funkcjonowa.
 8. KOCI Zwiksza ryzyko zamania.
 9. NERKI Osabia funkcjonowanie nerek, powoduje choroby ukadu maczowego.
 10. SEKS Utrudnia, a w kocu uniemoliwia wspóycie seksualne.
 11. CIAO Sprzyja uszkodzeniom w wyniku wypadków, pobi, samookalecze.

Fazy rozwoju uzelanienia

FAZA 1 PICIE TOWARZYSKIE
 1. picie sprawia przyjemno
 2. wzrost tolerancji i ochoty na alkohol
FAZA 2 OSTRZEGAWCZA
 1. szukanie okazji do picia
 2. inicjowanie wypijania kolejek
 3. po wypiciu lepsze samopoczucie
 4. "dusza towarzystwa"
 5. alkohol przynosi ulg, uwalnia od napi
 6. rozpoczte picie koczy si "urwaniem filmu"
 7. próby picia ukrytego, w samotnoci, na kaca
FAZA 3 KRYTYCZNA
 1. wyrzuty sumienia "kac moralny"
 2. "klin" przynosi ulg
 3. zaniedbywanie rodziny
 4. konflikty maeskie
 5. nieobecnoci w pracy
 6. usprawiedliwianie picia licznymi okazjami
 7. wzrost agresywnoci, konflikty z prawem
 8. nieregularne odywianie si
 9. zaniedbywanie wygldu zewntrznego
 10. zaburzenia popdu seksualnego
 11. picie cigami na przemian z okresami cakowitej abstynencji dla poprawy zdrowia, udowodnienia "silnej woli"
 12. skadanie przysig abstynencji
 13. poczucie pustki bezradnoci
FAZA 4 CHRONICZNA
 1. okresy dugotrwaego opilstwa
 2. picie poranne- "kac gigant"
 3. upijanie si w samotnoci
 4. spadek tolerancji na alkohol
 5. siganie po alkohole niekonsumpcyjne - "wynalazki", "fikoki"
 6. rozpad wizi rodzinnej
 7. wynoszenie rzeczy, kradziee - w celu zdobycia alkoholu
 8. degradacja zawodowa i spoeczna
 9. otpienie alkoholowe - "wtórny analfabetyzm"
 10. alkohol staje si jedynym celem w yciu
 11. psychozy alkoholowe - "delirium"
 12. padaczka alkoholowa
 13. choroby somatyczne - polineuropatia, marsko wtroby
 14. skrajne wyczerpanie organizmu

Etapy Terapii

LECZENIE ODWYKOWE
 • detoksykacja, przerwanie cigu, odtruwanie organizmu
 • leczenie farmakologiczne zaburze psychicznych i somatycznych
 • budowanie wiadomoci problemu uzalenienia od alkoholu
 • otwarcie si na informacje o chorobie alkoholowej i sposobach wychodzenia z naogu
 • wypracowanie motywacji do zachowania abstynencji
 • korzystanie z "podpórek farmakologicznych"-Anticol, Esperal
 • uznanie swojej bezsilnoci wobec alkoholu, "poddanie si" i dopuszczenie wizji ycia trzewego
 • tworzenie planu zmiany swoich zachowa i próby konsekwentnego realizowania go krok po kroku
REHABILITACJA
 • korzystanie z indywidualnych i grupowych form pomocy psychologicznej w celu zrozumienia siebie rozwizywania swoich problemów
 • nawizywanie kontaktu z rodzin i zachcenie najbliszych do psychoterapii maeskiej i rodzinnej
 • troska o swoje zdrowie i kondycj fizyczn
 • dbanie o higien psychiczn - umiejtne, konstruktywne rozadowywanie napi psychicznych w sytuacji stresowej
 • praca nad rozwojem osobistym w grupach samopomocowych, np."anonimowi alkoholicy", kluby abstynenta, kocielne ruchy trzewociowe itp.
 • umacnianie si w deniu do trzewoci przez korzystanie z ambulatoryjnych form wsparcia, np. porady indywidualne, maratony i obozy psychoterapeutyczne
SAMOREALIZACJA
 • angaowanie si w pomaganie innym, potrzebujcym pomocy
 • zmiana zainteresowa zwizanych z piciem na inne
 • rekonstrukcja wizi rodzinnych i troska o odbudow uczu i zaufania
 • dbanie o integracj rodziny i tworzenie ciepego klimatu dla wychowania potomstwa
 • uczenie si bycia na trzewo w rónych sytuacjach towarzyskich
 • twórcze wykorzystanie czasu wolnego
TRZEWO
 • zmiana stylu ycia
   
 • pena akceptacja trzewoci jako stanu ciaa, umysu i ducha
   

Sygnay ostrzegawcze

 
FAZA 1 POWRÓT ZAPRZECZENIA
 1. Zaniepokojenie samopoczuciem.
 2. Nie przyznawanie si do niepokoju.
FAZA 2 ZACHOWANIA UCIECZKOWE I OBRONNE
 1. Przekonanie "nigdy nie bd ju pi".
 2. Martwienie si o innych zamiast o siebie.
 3. Zachowania obronne.
 4. Zachowania kompulsywne czyli sztywne.
 5. objadanie
 6. odchudzanie
 7. hazard
 8. praca
 9. seks
 10. wydawanie pienidzy
 11. stymulowanie dozna
 12. sport
 13. ucieczka od monotonii
 14. Zachowania impulsywne.
 15. Zdoln do izolowania si od ludzi.
FAZA 3 NARASTANIE KRYZYSU
 1. Widzenie tunelowe.
 2. Sub-depresja.
 3. Zanik konstruktywnego planowania.
 4. Plany zaczynaj zawodzi.
FAZA 4 UTRATA ZDOLNOCI DO DZIAANIA
 1. Marzycielstwo i mylenie yczeniowe.
 2. Poczucie, e niczego nie da si rozwiza.
 3. Niedojrzae pragnienie bycia szczliwym.
FAZA 5 DEZORIENTACJA I NADPOBUDLIWO
 1. Okresy dezorientacji.
 2. Irytacja wobec bliskich.
 3. atwe wpadanie w zo.
FAZA 6 DEPRESJA
 1. Nieregularne odywianie.
 2. Brak chci do dziaania.
 3. Zaburzenia snu.
 4. Zanik struktury dnia.
 5. Okresy gbokiej depresji.
FAZA 7 UTRATA KONTROLI NAD ZACHOWANIEM
 1. Nieregularne uczszczanie na mityngi AA.
 2. Postawa typu "niezaley mi"
 3. Jawne odrzucanie pomocy.
 4. Niezadowolenie z ycia.
 5. Uczucie bezsilnoci i bezradnoci.
FAZA 8 WIADOMO UTRATY KONTROLI
 1. Ualanie si nad sob.
 2. Mylenie o towarzyskim piciu.
 3. wiadome kamanie.
 4. Cakowita utrata wiary w siebie.
FAZA 9 OGRANICZENIE LICZBY WYBORÓW
 1. Nieuzasadnione pretensje do wszystkich i wszystkiego.
 2. Przerwanie wszelkiego leczenia i kontaktów w AA.
 3. Przytaczajca samotno, gniew i napicie.
 4. Utata kontroli nad zachowaniem.
FAZA 10 EPIZOD NAWROTU CHOROBY
 1. Pierwszy kieliszek.
 2. Wstyd i wina.
 3. Bezradno i brak nadzieji.
 4. Cakowita utrata nadzieji kontroli.
 5. Szkody fizyczne, psychiczne i spoeczne.
 6. Cakowite zaamanie.

Stereotypy dotyczce naogowego regulowania uczu

 1. Alkohol staje si podstawowym ródem przyjemnoci, zmniejsza si atrakcyjno i dostpno innych róde.
 2. Przyjemnoci coraz czciej pochodz z umierzania przykroci, a podstawowym rodzajem przykroci staj si przeycia zwizane z bio-psycho-spolecznymi skutkami picia.
 3. Obnia si odporno psychiczna na stany przykre, a lk towarzyszcy cierpieniu staje si silniejszy od strachu przed negatywnymi skutkami picia.
 4. Alkohol jest podstawowym rodkiem na umierzanie stanów przykrych, staje si wiec niezbdny poniewa pozwala mniej cierpie i tworzy nadziej na uzyskanie chwilowych stanów przyjemnych.
 5. Perspektywa abstynencji nie znajduje poparcia w sferze uczu, coraz silniejsze staj si subiektywne przekonania: picie jest konieczne, przerwa w piciu musi si skoczy.
 6. Co raz wicej stanów emocjonalnych jest zamknitych midzy biegunami: cierpienie - ulga lk - uspokojenie przygnbienie - pobudzenie.

SYSTEM ILUZJI I ZAPRZECZENIA

a)proste zaprzeczenie - podtrzymywanie przekonania, e co nie istnieje, mimo e w rzeczywistoci to co wystpuje. Typowym przykadem jest uporczywe twierdzenie, e nie ma problemu z uzalenieniem od alkoholu pomimo oczywistych dowodów, które to potwierdzaj i spostrzegane s przez otoczenie.
b)minimalizowanie - przyznawanie si do problemów z alkoholem, ale w taki sposób, e problemy te wydaj si znacznie mniejsze i nie tak powane jak w rzeczywistoci.
c)obwinianie - zaprzeczanie wasnej odpowiedzialnoci za pewne zachowania i utrzymywanie, e kto inny lub co innego jest za nie odpowiedzialne.
d)racjonalizowanie - budowanie alibi, usprawiedliwie i innych wyjanie wasnego zachowania pomniejszajcych wasn odpowiedzialno i przedstawiajcych w pozytywnym wietle motywy wasnego postpowania. Su one przede wszystkim do dostarczania innych ni fakt uzalenienia wyjanie zachowa zwizanych z piciem. Bardzo czsto nie wystpuje tu proste zaprzeczenie faktom dotyczcym zachowania, ale za to przedstawia si fikcyjne bd zudne wyjanienia przyczyn.
e)intelektualizowanie - unikanie konkretnej i osobistej wiadomoci problemów alkoholowych, traktowanie ich w sposob abstrakcyjny, przy pomocy uogólnie, spekulacji intelektualnych i analizy teoretycznej.
f)odwracanie uwagi - zmienianie przedmiotu rozmowy lub refleksji w celu uniknicia tematów zagraajcych i dotyczcych zachowa zwizanych z alkoholem.
g)fantazjowanie - budowanie wyobrae na temat nierealistycznych sytuacji, wydarze i wasnych czynów.
h) koloryzowanie wspomnie - modelowanie obrazu minionych wydarze zgodnie z aktualnymi potrzebami, w subie dalszego picia.
i)marzeniowe planowanie - tworzenie naiwnych wizji wasnych dziaa i sytuacji, potrzebnych do rozwizania konkretnych problemów yciowych i poprzestanie na przeywaniu przyjemnych dozna towarzyszcych tym marzeniom.

Dwanacie Kroków AA

 1. Przyznalimy, e jestemy bezsilni wobec alkoholu, e przestalimy kierowa wasnym yciem.
 2. Uwierzylimy, e Sia Wiksza od nas samych moe przywróci nam zdrowie.
 3. Postanowilimy powierzy nasz wol i nasze ycie opiece Boga (jakkolwiek Go pojmujemy).
 4. Zrobilimy gruntowny i odwany obrachunek moralny.
 5. Wyznalimy Bogu, sobie i drugiemu czowiekowi istot naszych bdów.
 6. Stalimy si cakowicie gotowi, aby Bóg uwolni nas od wszystkich wad charakteru.
 7. Zwrócilimy si do Niego w pokorze, aby usun nasze braki.
 8. Zrobilimy list osób, które skrzywdzilimy i stalimy si gotowi zadouczyni im wszystkim.
 9. Zadouczynilimy osobicie wszystkim, wobec których byo to moliwe, z wyjtkiem tych przypadków, gdy zranio by to ich lub innych.
 10. Prowadzilimy nadal obrachunek moralny, z miejsca przyznajc si do popenionych bdów.
 11. Dylimy poprzez modlitw i medytacj do coraz doskonalszej wizi z Bogiem (jakkolwiek Go pojmujemy), proszc jedynie o poznanie jego woli wobec nas oraz si do jej spenienia.
 12. Przebudzeni duchowo w rezultacie tych kroków, staralimy si nie posanie innym alkoholikom i stosowa te zasady we wszystkich poczynaniach.

Program HALT

Program HALT stanowi osiow cz filozofii zdrowienia. Haso powstao od pierwszych liter angielskich sów:

HUNGRY - godny
ANGRY - rozgniewany
LONELY - samotny
TIRED - zmczony

Kady z tych stanów moe oddali alkoholika z drogi zdrowienia tak, e straci z oczu gówny cel - Trzewo.
HALT jest programem jak radzi sobie z zagroeniem picia w okresie trzewienia.
A zatem:

NIE BD GODNY - starajmy si nie wychodzi z domu bez zjedzenia czego. Trzewi alkoholicy z dowiadczeniem twierdz, e pokusa na kieliszek zwielokrotnia si gdy jestemy godni, wtedy te czsto bywamy li. Organizm czowieka jako laboratorium biochemiczne bardziej domaga si dla alkoholika alkoholu gdy odek jest pusty. A zatem jeeli nie mona ju z rónych przyczyn zje przed wyjciem niadania - wypij herbat, szklank wody mineralnej, soku czy mleka, specjalici zalecaj te co sodkiego. Wówczas zapotrzebowanie na alkohol znacznie sabnie.

NIE BD ROZGNIEWANY - gniew jest naturalnym uczuciem. Jednak zbyt duy poziom zoci zaburza w nas funkcjonowanie. Ten stan psychiki jest w wikszoci powodem sigania po kieliszek - aby osign odprenie. Przeciwiestwem gniewu jest wyciszenie, spokój. Czytamy to w pierwszym wersecie Desideraty - "Krocz spokojnie wród zgieku i popiechu - pamitaj jaki pokój moe by w ciszy" Mówi te o tym program 24 godzin. Spróbuj przey kady dzie dobrze i nie próbuj zaatwi za wiele spraw - bo std prosta droga do rozgniewania stresu i by moe kieliszka. Doskonaym lekarstwem na gniew jest mio. Prawd t Bill W. zaczerpn z modlitwy w. Franciszka z Asyu zaczynajcej si od sów : "Pozwól abym, bardziej poda pociesza innych ni sam by pocieszanym".

NIE BD SAMOTNY - samotno nie jest najlepszym stanem dla alkoholika w jego drodze trzewienia - od samotnoci bliska droga do frustracji, zoci napicia, rozalenia. Jako przeciwwag dla samotnoci stawia si spoeczno AA, oraz swojego sponsora alkoholika z duszym staem trzewienia. Midzy innymi jednym z najwaniejszych symptomów nawrotu choroby alkoholowej jest izolacja, samotne uciekanie w wiat marze, unikanie mityngów, czucie nieuzasadnionych urazów do innych ludzi. Dlatego za wszelk cen naley unika bycia samotnym. Równie Wiara pierwsza prawda Bila W. mówi o tym, e "Bóg jakkolwiek go pojmujemy jest zawsze z Tob, nie jeste sam".

NIE BD ZMCZONY - trudno oczywicie nie by zmczonym, ale chodzi o to aby stanu tego nie przedua. Istotne jest unikanie zmczenia fizycznego, ale równie psychicznego. Dowiadczenie uczy, e alkohol na krótko usuwa zmczenie. Daje pozorne uczucie lekkoci, a wnioski o jego "uzdrowieczym" i "krzepicym" dziaaniu - prowadz na manowce. Alkohol dziaa znieczulajco - std zudzenie, e usun nasze zmczenie. Tylko naturalny wypoczynek: spacer, relaks, umysowy i fizyczny, sen - daj efekty. Dlatego HALT jest programem, który dobrze jest zapamita i wciela w nasze trzewiejce ycie.

Desiderata

Krocz spokojnie wród zgieku i popiechu - pamitaj, jaki pokój moe by w ciszy. Tak dalece jak to moliwe, nie wyrzekajc si siebie, bd w dobrych stosunkach z innymi ludmi. Prawd sw go spokojnie i jasno, suchajc te tego co mówi inni, nawet gupcy i ignoranci, oni te maj sw opowie. Jeli porównujesz si z innymi moesz sta si próny lub zgorzkniay, albowiem zawsze bd lepsi i gorsi od ciebie. Ciesz si zarówno swymi osigniciami jak i planami. Wykonuj z sercem sw prac, jakakolwiek by bya skromna. Jest ona trwa wartoci w zmiennych kolejach losu. Zachowaj ostrono w swych przedsiwziciach - wiat bowiem peen jest oszustwa. Lecz niech to ci nie przesania prawdziwej cnoty, wielu ludzi dy do wzniosych ideaów i wszdzie ycie pene jest heroizmu. Bd sob, a zwaszcza nie zwalczaj uczu: nie bd cyniczny wobec wobec mioci, albowiem w obliczu wszelkiej oschoci i rozczarowa jest ona wieczna jak trawa. Przyjmuj pogodnie to co lata nios, bez goryczy wyrzekaj si przymiotów modoci. Rozwijaj si ducha, by w nagym nieszczciu moga by tarcz dla ciebie. Lecz nie drcz si tworami wyobrani. Wiele obaw rodzi si ze znuenia i samotnoci. Jeste dzieckiem wszechwiata, nie mniej ni gwiazdy i drzewa masz prawo by tutaj i czy to jest dla ciebie jasne czy nie, nie wtp, e wszechwiat jest taki jaki by powinien. Tak wic bd w pokoju z Bogiem, cokolwiek mylisz o jego istnieniu i czymkolwiek si zajmujesz i jakiekolwiek s twe pragnienia: w zgieku ulicznym, zamcie ycia zachowaj pokój ze sw dusz. Z caym swym zakamaniem, znojem i rozwianymi marzeniami cigle jeszcze ten wiat jest pikny. Bd uwany, staraj si by szczliwy.
Tekst znaleziony w starym kociele w BALTIMORE datowany w roku 1692.

Modlitwa
Boe
uycz mi
pogody ducha,
abym godzi si z tym,
czego nie mog zmieni,
odwagi,
abym zmienia to,
co mog zmieni,
mdroci,
abym odrónia jedno
od drugiego.
 
 

Jeeli

Jeeli spokój zachowasz, choby go stracili
Ubodzy duchem, ciebie oskarajc;
Jeeli wierzysz w siebie, cho inni zwtpili
Na ich niepewno jednak pozwalajc.
Jeeli czeka zdoasz, nie czujc zmczenia,
Samemu nie kamiesz, chocia fasz panuje,
Lub nienawici otoczon, nie dasz jej wstpienia
Lecz mdrca witego pozy nie przyjmujesz.

Jeeli masz marzenia nie czynic ich panem,
Jeeli mylc, celem nie czynisz mylenia,
Jeeli triumf i porak w yciu napotkane
Jednako przyjmujesz oba te zudzenia.
Jeeli zniesiesz, aby z twoich sów
Dla gupców puapk otrzy tworzyli,
Lub gmach swego ycia, co run w nów,
Bez sowa skargi wznie bdziesz mia siy.

Jeeli zbierzesz, co w yciu swym zdoby,
I na jedn kart wszystko to postawisz,
I przegrasz, i zaczniesz wie ywot nowy,
A al po tej stracie nie bdzie ci trawi.
Jeeli zmusisz, cho ich ju nie stanie,
Serce, hart ducha, aby ci suyy,
A gdy si wypalisz, Wola twa zostanie
I Wola ta powie ci: "Wsta! Zbierz siy!"

Jeeli pokory twej zniszczy nie zdoa tumu obecno,
Pychy nie czujesz, z królem rozmawiajc,
Jeeli nie zrani ci wrogów ni przyjació niecno,
I ludzi cenisz, adnego nie wyróniajc.
Jeeli zdoasz kad chwil istnienia
Wypeni yciem, jakby bya wiekiem,
Twoja jest ziemia i wszystkie jej stworzenia
I - mój synu - bdziesz prawdziwym czowiekiem!
Rudyard Kipling
Znajd nas na
Naleymy do